top of page
PODMÍNKY UŽITÍ
 
 
PRÁVNÍ VZTAH A OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

 

 

1.1.   Účinnost

 

Tyto podmínky užití internetových stránek jsou účinné od 1. 5. 2016.

 

1.2.   Internetové stránky

 

Pro účely tohoto dokumentu se našimi internetovými stránkami rozumí soubor internetových stránek dohromady tvořící náš web, provozovaný na adrese www.bnbplus.cz a všech podstránkách.

 

1.3.  Služba

 

Užíváním našich internetových stránek čerpáte tzv. službu informační společnosti, jejímž poskytovatelem je spolčenost BNB Plus s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, 100 00, IČ 07437803, DIČ CZ07437803. zapsaný v živnostenském rejstříku, plátce DPH (dále jen „my“ či odpovídající výrazy), čímž vzniká mezi vámi (tento pojem bude nadále používán pro označení vás jakožto příjemce služby) a námi právní vztah (dále jen „služba“).

 

1.4.   Cena za službu

 

Služba je poskytována z naší strany bezúplatně. Technické zařízení, programové vybavení a konektivitu k této službě hradíte vy.

 

1.5.   Předmět služby

 

Tato služba spočívá v dodání webového obsahu na základě vašeho požadavku zadaného prostřednictvím webového prohlížeče. Takovým webovým obsahem jsou veškerá data, která od nás přijmete na základě vašeho požadavku, zejména texty, obrázky, ale i zdrojové kódy stránek (dále jen „webový obsah“).

 

1.6.   Rozsah poskytování služby

 

V rámci poskytování této služby není garantován žádný minimální rozsah. Služba může být dočasně nebo trvale nedostupná, vcelku nebo zčásti. Její uživatelské rozhraní, vzhled či funkcionalita se mohou měnit nebo mohou být odstraněny, a to na základě našeho jednostranného uvážení, které nepodléhá nutnosti předchozího oznámení.

 

1.7.   Výhrada změny podmínek

 

Tyto podmínky užití internetových stránek se mohou průběžně měnit a aktualizovat. Předtím, než budete chtít využívat webový obsah, je vaší povinností seznámit se s jejich aktuální verzí.

 

1.8.   Generální omezení

 

Je zakázáno využívat jakýchkoli prostředků k narušování nebo obcházení bezpečnostních opatření spojených se touto službou nebo jinými našimi službami, souvisejících i jiných internetových služeb a stránek nebo počítačové sítě.

 

1.9.   Vyloučení odpovědnosti

 

V rozsahu dovoleném platnou právní úpravou souhlasíte s tím, že nebudeme odpovídat za jakoukoli újmu, která by vám mohla vzniknout v souvislosti s touto službou a také se sjednaným omezením výše náhrady případné takové škody částkou 0 Kč.

 

 

AUTORSKÁ PRÁVA

 

 

2.1.   Vyloučení generální licence

 

Pokud je webový obsah vcelku nebo zčásti autorským dílem a pokud není u jednotlivé složky webového obsahu uvedeno jinak, neudělujeme vám licenci k webovému obsahu a bez našeho svolení jej není možné užít mimo  zákonná omezení a výjimky.

 

2.2.   Odkazy

 

Pokud budete odkazovat na internetové stránky, berete na vědomí, že nesmíte třetím osobám poskytnout takový odkaz, který obchází naše zabezpečení nebo prostředky pro kontrolu distribuce obsahu, jako jsou například odkazy dostupné jen přihlášeným uživatelům. Ve všech případech si navíc vyhrazujeme možnost měnit strukturu a obsah internetových stránek a/nebo zavést nové nebo upravit stávající prostředky pro kontrolu obsahu, což může vyústit v nefunkčnost vámi dříve získaného obsahu. Berete na vědomí, že v takovém případě nemáte nárok na náhradu případné škody.

      

 

OSOBNÍ ÚDAJE, JEJICH ZPRACOVÁNÍ A DOČASNÉ SOUBORY

 

 

3.1.   Osobní údaje pro účely smlouvy

 

Na osobní údaje zadané v rámci objednávky našeho zboží či služeb se vztahují podmínky zpracování osobních údajů uvedené v dokumentech, se kterými budete seznámeni před uzavřením příslušné smlouvy.

 

3.2.   Osobní údaje zadané jinde na internetových stránkách

 

Následující podmínky se použijí jen ohledně osobních údajů, které zadáte na našich internetových stránkách mimo předchozí bod. Ohledně těchto osobních údajů, mimo těch, které jsou zpracovávány na základě zákona, platí, že souhlasíte s jejich zpracováním v rozsahu, který vyplývá z jejich účelu zpracování.

 

3.3.   Zejména se bude jednat o osobní údaje zpracovávané

 

 

3.3.1.  

 

v rámci ukládání a vyzvedávání dočasných souborů do a z paměti vašeho zařízení, a to v případě, že takovéto dočasné soubory jsou také osobními údaji; dočasné soubory, které samy o sobě osobními údaji nejsou, jsou upraveny níže,

 

3.3.2.  

 

za účelem provádění marketingových akcí, včetně šíření obchodních sdělení.

 

3.4.  Takovými osobními údaji mohou být například

 

3.4.1.  

 

         jméno a příjmení,

 

3.4.2.  

 

         e-mailová adresa,

 

3.4.3.  

 

         telefonní číslo.

 

V záležitostech zde neuvedených vás budeme informovat o nutnosti udělení zvláštního souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

3.5.   Nesouhlas se zpracováním osobních údajů

      

Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, a to nejlépe:

 

3.5.1.  

 

e-mailem na naší e-mailové adrese,

 

3.5.2.  

 

telefonicky na našem telefonním čísle.

 

3.6.   Práva subjektu osobních údajů

 

Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:

 

3.6.1.  

 

žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,

 

3.6.2.  

 

žádat informace o zpracování vašich osobních údajů, za jejichž poskytnutí od vás můžeme žádat úhradu nezbytných nákladů,

 

3.6.3.  

      

žádat vysvětlení nebo nápravu v případě, že se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

 

3.7.   Soubory ukládané do vašeho zařízení pro pozdější přístup (dočasné soubory)

 

Naše internetové stránky mohou využívat technologii cookies (a případně další technologie na obdobném principu, jako je například Adobe Flash). To znamená, že do vyhrazeného místa v paměti vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory, které nám dovolují poskytovat vám službu a dále ji zkvalitňovat. Tento a následující body dopadají na takové z dočasných souborů, které samy o sobě nejsou zároveň osobními údaji (ohledně těch, které jsou, nám udělujete souhlas s jejich zpracováním výše).

 

3.8.   Dočasné soubory technologicky nezbytné k poskytování služby

      

Některé dočasné soubory jsou technologicky nezbytné k poskytování služby. To znamená, že jejich ukládání se není možné při zachování funkčnosti služby vyhnout. Jedná se zejména o:

 

3.8.1.  

 

         soubory reprezentující obsah vašeho virtuálního nákupního košíku.

 

3.9.   Dočasné soubory ukládané za účelem poskytnutí služby s přidanou hodnotou.

 

Některé dočasné soubory naopak ukládáme proto, abychom Vám mohli poskytnout službu v lepší kvalitě a více přizpůsobenou vašim preferencím. V rámci toho můžeme do vašeho zařízení ukládat.

 

3.9.1.  

 

soubory nesoucí informaci o vašem pohybu na internetových stránkách, včetně souborů dále zpracovávaných třetími stranami v anonymizované podobě pro zajištění analýzy návštěvnosti internetových stránek,

 

3.9.2.  

      

soubory nesoucí informaci pro reklamní účely, abychom vám mohli zobrazovat reklamu na produkty a služby, které by vás mohly zajímat a neobtěžovat,

 

3.9.3.  

      

soubory nesoucí informaci o vaší geografické poloze.

 

         Ohledně těchto souborů souhlasíte s jejich ukládáním ve vašem zařízení.

 

3.10.  Nesouhlas s ukládáním dočasných souborů a jejich zablokování

 

Váš prohlížeč také nemusí ukládání dočasných souborů vůbec podporovat, v opačném případě bude zpravidla umožňovat jejich správu a blokování. V případě, že této možnosti využijete, berete na vědomí, že některé části služby nemusí fungovat korektně – například přihlášení, a tedy celý uživatelský účet, nebo ukládání nastavení jazyka.

 

 

ODPOVĚDNOST ZA OBSAH

 

 

4.1.   Kontrola vašeho obsahu

 

Vaše aktivity v rámci této služby zásadně nepodléhají průzkumu, schvalování či moderaci z naší strany a neprověřujeme jejich soulad s právem. Vyhrazujeme si ovšem právo provádět různé typy kontroly obsahu, ať již před jeho publikací či následně, a na základě toho obsah filtrovat či celý znepřístupnit (například ve formě pozdržení spamových či hanlivých komentářů či znepřístupnění rozpoznaného protiprávního obsahu).

 

4.2.   Ukládání souborů

 

V rámci této služby vám umožňujeme nahrávat a ukládat soubory na námi provozované úložiště (dále jen „nahrávaný obsah“). Berete na vědomí, že v rámci této části této služby vám neposkytujeme zárukuza to, že nahrávaný obsah zůstane nezměněný či dostupný. Zejména berete na vědomí, že neodpovídáme za škodu, která by vám mohla vzniknout v souvislosti se ztrátou či poškozením nahrávaného obsahu.

 

4.3.   Práva třetích osob a zákonné povinnosti v souvislosti s ukládáním souborů

 

Nahráním obsahu prostřednictvím této naší služby stvrzujete, že disponujete dostatečným oprávněním k takovému jednání, zejména tedy, že (a) nahrávaný obsah nepodléhá právní ochraně, popř. (b) jste autorem nebo vykonavatelem majetkových práv k nahrávanému obsahu v odpovídající míře. Zároveň berete na vědomí, že v případě, že se dozvíme  o tom, že byl prostřednictvím této naší služby neoprávněně přenesen či nahrán určitý obsah, máme právo jej bez upozornění smazat či   znepřístupnit a povinnost vzhledem k tomuto obsahu spolupracovat s orgány vedoucí vyšetřování případné protiprávní činnosti, což může zahrnovat i sdělování uchovávaných provozních a lokalizačních údajů o vás.

 

4.4.   Ostatní druhy ukládání a zpracovávání obsahu

 

V rámci této služby poskytujeme též

 

4.4.1.  

 

možnost přidávat veřejné komentáře,

 

S ohledem k výše uvedenému se použijí ujednání „kontrola vašeho obsahu“, „ukládání souborů“ a „práva třetích osob a zákonné povinnosti v souvislosti s ukládáním souborů“ obdobně, přičemž za „nahrávaný obsah“ se považuje odpovídající možnost z předcházejícího seznamu. Protiprávní obsah se může v tomto případě vyskytnout například v případě sdílení autorskoprávně chráněných textů, hanlivých vyjádření vůči jiným osobám nebo neoprávněného nabízení zboží či služeb chráněných známkovým právem.

bottom of page